Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM - ŠTÁTNA DOTÁCIA na obed od 1.5.2023

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) , aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie požiadate písomne ,, NÁVRATKOU“ a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

 

 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)  písomne požiada  školu prostredníctvom ,,NÁVRATKY “ (ktorú deti dostanú od triednych učiteľov ) , zúčastní  sa vyučovania a zároveň odoberie obed

Rodič dostáva daňový bonus, aj dotáciu na stravu. 

V prípade, ak nedoručíte  návratku v stanovenom termíne do 14.04.2023  na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate písomne . Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať, napr.: v prípade zmeny školy.

 

Chcem pripomenúť, že štátna dotácia bude poskytovaná výlučne na stravovanie,

režijný poplatok  5,00 € bude naďalej aj po 1.5.2023 uhrádzať rodič. 

,, NÁVRATKY " - zbiera triedny učiteľ do stanoveného termínu 14.04.2023

Posledná úprava Streda, 29 Marec 2023 08:01

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.