Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku na stravovanie a ,, NÁVRATKU,,    (viď príloha ), ktorú je potrebné odovzdať do 26.06.2024 

V prípade, ak nedoručíte návratku a zápisný lístok v stanovenom termíne najneskôr do 26.06.2024 na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu od 1.9.2024, až kým v priebehu školského polroka 2024/2025 o dotáciu na stravu nepožiadate písomne. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať, napr.: v prípade zmeny školy.

Dotáciu na stravu bude možné od 01.09.2024 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“), písomne požiada školu prostredníctvom ,,NÁVRATKY“ a „ZÁPISNÉHO LÍSTKA viď príloha, zúčastní sa vyučovania a zároveň odoberie obed.

RODIČ UHRÁDZA MESAČNE DOPLATOK K STRAVE ( diéta A RÉŽIJNÉ POPLATKY

Stravná jednotka pre :

 I.  stupeň  1. - 4. ročník    1,90 €     uhrádza štát               Réžia : 8,00  €   uhrádza rodič

II.  stupeň  5. – 9.ročník    2,10 €     uhrádza štát               Réžia : 8,00 €    uhrádza rodič

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV :

*Réžijný poplatok je účtovaný mesačne 8,00 €

*Platiť je možné šekom, trvalým príkazom alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

SK41 5600 0000 0005 0465 3005 mesačne do 5.dňa v mesiaci

*Diétnu stravu ktorú dopláca rodič / zákonný zástupca treba uhradiť do 5. dňa v mesiaci na základe VZN č.103 Mesta Košice Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

*Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravu počas školského roka je možné do 8,00 hodiny daného dňa telefonicky na čísle 055/642 34 92

*Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

*Informácie týkajúce sa diétneho stravovania sú uvedené na webovej stránke mesta Košice.

Bez prihlášky, čipu a úhrady stravného a réžie do 5-tého dňa v mesiaci , nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 

Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 2.9.2024- pondelok sa NEVARÍ,

obedy sa začínajú vydávať od 03.9.2024 - 06.09.2024 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) , aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie požiadate písomne ,, NÁVRATKOU“ a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

 

 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)  písomne požiada  školu prostredníctvom ,,NÁVRATKY “ (ktorú deti dostanú od triednych učiteľov ) , zúčastní  sa vyučovania a zároveň odoberie obed

Rodič dostáva daňový bonus, aj dotáciu na stravu. 

V prípade, ak nedoručíte  návratku v stanovenom termíne do 14.04.2023  na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate písomne . Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať, napr.: v prípade zmeny školy.

 

Chcem pripomenúť, že štátna dotácia bude poskytovaná výlučne na stravovanie,

režijný poplatok  5,00 € bude naďalej aj po 1.5.2023 uhrádzať rodič. 

,, NÁVRATKY " - zbiera triedny učiteľ do stanoveného termínu 14.04.2023

Vážený rodičia,

dávam do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

Stravné pre  I. stupeň: 1,90€ deň

Stravné pre II. stupeň: 2,10€ deň

Diétna strava I. stupeň: 2,20€ deň

Diétna strava II. stupeň: 2,40€ deň

Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

Kto má trvalý príkaz prosím o zvýšenie na

Stravné pre  I. stupeň: 43,00 € mesačne

Stravné pre II. Stupeň: 47,00 € mesačne

Stravné pre dospelých stravníkov:    2,60€ deň

Réžia:                                                1,20€/deň

SPOLU dospelý stravník                   3,80€ (55% prispieva zamestnávateľ, 45% hradí zamestanec)

Príspevok na stravu a réžiu sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Link na aktuálne znenie VZN č. 237

https://www.kosice.sk/vzn/237

Šeky na mesiac január 2023 budem dávať deťom prvý januárový týždeň.

V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň, je nutné odovzdať po dieťati, alebo poslať emailom odhlášku viď príloha.

 

 

 

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.