Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) , aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie požiadate písomne ,, NÁVRATKOU“ a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

 

 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)  písomne požiada  školu prostredníctvom ,,NÁVRATKY “ (ktorú deti dostanú od triednych učiteľov ) , zúčastní  sa vyučovania a zároveň odoberie obed

Rodič dostáva daňový bonus, aj dotáciu na stravu. 

V prípade, ak nedoručíte  návratku v stanovenom termíne do 14.04.2023  na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate písomne . Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať, napr.: v prípade zmeny školy.

 

Chcem pripomenúť, že štátna dotácia bude poskytovaná výlučne na stravovanie,

režijný poplatok  5,00 € bude naďalej aj po 1.5.2023 uhrádzať rodič. 

,, NÁVRATKY " - zbiera triedny učiteľ do stanoveného termínu 14.04.2023

Vážený rodičia,

dávam do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

Stravné pre  I. stupeň: 1,90€ deň

Stravné pre II. stupeň: 2,10€ deň

Diétna strava I. stupeň: 2,20€ deň

Diétna strava II. stupeň: 2,40€ deň

Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

Kto má trvalý príkaz prosím o zvýšenie na

Stravné pre  I. stupeň: 43,00 € mesačne

Stravné pre II. Stupeň: 47,00 € mesačne

Stravné pre dospelých stravníkov:    2,60€ deň

Réžia:                                                1,20€/deň

SPOLU dospelý stravník                   3,80€ (55% prispieva zamestnávateľ, 45% hradí zamestanec)

Príspevok na stravu a réžiu sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Link na aktuálne znenie VZN č. 237

https://www.kosice.sk/vzn/237

Šeky na mesiac január 2023 budem dávať deťom prvý januárový týždeň.

V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň, je nutné odovzdať po dieťati, alebo poslať emailom odhlášku viď príloha.

 

 

 

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022-2023
 
V školskom roku 2022-2023 obedy zadarmo ,, NEBUDÚ "
 
Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku ( viď príloha ), ktorú je možné odovzdať osobne od 23.08.2022 do 31.08.2022   8,00 - 13,00 hod.
 
Prosím o úhradu na číslo účtu  ŠJ : SK41 5600 0000 0005 0465 3005 už v AUGUSTE platba je na SEPTEMBER 
prosím uviesť ,, triedu - školu a priezvisko dieťaťa " do poznámkyspráva pre prijímateľa 
 
Cena stravného od 1.9.2022
1-4 ročník 1,15    mesačne cca 23,00
5-9 ročník 1,23    mesačne cca 25,00
 
Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred podľa Vyhlášky č.121/1994  § 9 
Na základe úhrady stravného je odblokovaný číp.
 
Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 5.9.2022- pndelok sa NEVARÍ,
obedy sa začínajú vydávať od 6.9.2022 - 9.09.2022 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského roka v prípade ochorenia je povinnosťou rodiča, zodpovedá za včasné odhlásenie do 8,00 hod. ráno .Skupinové vyhlasovanie -výlety, škola v prírode sa odhlasujú 48,00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Diétne stravovanie

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ.....)

 

Cena stravného diéta od 1.9.2022
1-4 ročník 1,38
5-9 ročník 1,48
 
Donáška vlastnej stravy
 

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý obedár. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. 

 

Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, čipu a úhrady stravného do 5-tého dňa v mesiaci , nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne wink
 

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.