Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Riaditeľka ŠJ Kežmarská 28 ,

oznamuje, že od 22.06.2020 sa obedy nebudú podávať do obedárov, z dôvodu, že žiaci II.stupňa nastupujú do školy a kapacitne ani priestorovo nevieme zrealizovať výdaj pokrmov v obedári.

Za pochopenie ĎAKUJEM

 

V termíne od 15.06.2020 od 13,30 do 14,00 sa strava bude môcť vydávať pre žiakov I.a II. stupeň, ktorý nie sú na vyučovaní. 
Strava sa bude vydávať do jednorázových menu boxov, ktoré zabezpečuje ŠJ.

Stravu môžu preberať, len dospelé osoby ( zákonný zástupca ) nie deti.
Ak je dieťa prihlásené na obed a rodič neodoberie stravu je povinný uradiť plnú sumu obeda.
Pri odoberaní stravy musí byť obed označený čípom - kartou.

 

V prípade otázok volajte na tel. číslo: 055/ 642 -34 -92 

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020-2021
 
Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku ( viď príloha ), ktorú je možné odovzdať osobne od 24.08.2020 do 28.08.2020   7,00 - 13,00 hod.
 
 
Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 2.9.2020 sa NEVARÍ,
obedy sa začínajú vydávať od 3.9.2020 - 04.09.2020 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 
Cena stravného od 1.9.2020
1-4 ročník 1,15
5-9 ročník 1,23
 

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania).Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Štátna dotácia je v hodnote 1,20 eur na jeden obed.

V prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania  v základnej škole  je povinný sa zo stravy odhlásiť.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Diétne stravovanie

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ.....)

Cena stravného diéta od 1.9.2020
1-4 ročník 1,38
5-9 ročník 1,48
 
Donáška vlastnej stravy
 

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý obedár. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. 

Pri donáške vlastnej stravy má rodič/ zákonný zástupca nárok na preplatenie stravy zo štátnej dotácie, a to vo výške 1,20€ za každý deň, ktorý bolo dieťa prítomné na vyučovaní. Je nutné vyplniť žiadosť o preplatenie diétnej stravy potvrdenú odborným lekárom. Žiadosť nájdete v prílohe.

 

Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne wink
 

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.