Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2024-2025

Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku na stravovanie a ,, NÁVRATKU,,    (viď príloha ), ktorú je potrebné odovzdať do 26.06.2024 

V prípade, ak nedoručíte návratku a zápisný lístok v stanovenom termíne najneskôr do 26.06.2024 na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu od 1.9.2024, až kým v priebehu školského polroka 2024/2025 o dotáciu na stravu nepožiadate písomne. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať, napr.: v prípade zmeny školy.

Dotáciu na stravu bude možné od 01.09.2024 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“), písomne požiada školu prostredníctvom ,,NÁVRATKY“ a „ZÁPISNÉHO LÍSTKA viď príloha, zúčastní sa vyučovania a zároveň odoberie obed.

RODIČ UHRÁDZA MESAČNE DOPLATOK K STRAVE ( diéta A RÉŽIJNÉ POPLATKY

Stravná jednotka pre :

 I.  stupeň  1. - 4. ročník    1,90 €     uhrádza štát               Réžia : 8,00  €   uhrádza rodič

II.  stupeň  5. – 9.ročník    2,10 €     uhrádza štát               Réžia : 8,00 €    uhrádza rodič

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV :

*Réžijný poplatok je účtovaný mesačne 8,00 €

*Platiť je možné šekom, trvalým príkazom alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

SK41 5600 0000 0005 0465 3005 mesačne do 5.dňa v mesiaci

*Diétnu stravu ktorú dopláca rodič / zákonný zástupca treba uhradiť do 5. dňa v mesiaci na základe VZN č.103 Mesta Košice Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

*Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravu počas školského roka je možné do 8,00 hodiny daného dňa telefonicky na čísle 055/642 34 92

*Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

*Informácie týkajúce sa diétneho stravovania sú uvedené na webovej stránke mesta Košice.

Bez prihlášky, čipu a úhrady stravného a réžie do 5-tého dňa v mesiaci , nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 

Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 2.9.2024- pondelok sa NEVARÍ,

obedy sa začínajú vydávať od 03.9.2024 - 06.09.2024 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne
Posledná úprava Streda, 29 Máj 2024 05:30

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.