Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Všeobecné informácie - Dotácia na stravu   Pokyny sa nachádzajú v prílohe pod článkom
Začiatok výdaja obedov je 03.09.2019 / prvý deň sa nevarí / Žiaci Gymnázia budú prihlásení na základe odovzdanej prihlášky na stravu, ktorá im bude doručená do tried. Zmena finančných pásiem od školského roka 2019/2020 na nákup potravín: žiaci od 6 - 11 rokov                                            1,15 € žiaci od 11 - 15 rokov                                          1,23 € žiaci od15-19 rokov a dospelí                              1,33 € Bez čipu a vyplnenej záväznej prihlášky nie je možné stravu v školskej jedálni odoberať. Stravník je povinný preukázať sa potvrdením o úhrade stravného vždy do 5. dňa v mesiaci. V opačnom prípade mu strava nebude poskytnutá. Žiakom, ktorí sa ešte v našej školskej jedálni nestravovali, bude od šk. roka 2019/2020 čip poskytnutý zadarmo. Pri strate čipu, si bude musieť žiak nový čip zakúpiť. Cena čipu : 2,00 €
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 800 na svojom XXII. rokovaní dňa 16. 12. 2013 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 : O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je :    
Zmena VZN č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. rokovaní dňa 19. septembra 2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky alebo e-mailom a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.    
ŠJ Trebišovská oznamuje všetkým svojim stravníkom, že odber stravy prebieha pomocou čipového systému, ktorý ale neslúži ako elektronická peňaženka. Čip si musí každý stravník zakúpiť a následne po úhrade stravného mu bude odblokovaný. Hodnota jedného čipu je 2,00 € , čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. Pri strate čipu je potrebné si zakúpiť nový, cena ostáva 2,00 €.

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.