Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ Juhoslovanská 2, Košice

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Každý stravník sa musí na obed od septembra prihlásiť.

2. PRIHLÁŠKA

Každý stravník obdrží prihlášku na nový školský rok, vyplnenú a podpísanú rodičom odovzdá do školskej jedálne.

3. ODLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlásiť stravu je možné 24 hod. vopred, 48 hod.vopred v prípade hromadných akcií ako je ŠvP,výlety, v prípade choroby do 8.00 hod. ráno č.tel. 0907 772083 (ak ste stravu nestihli odhlásiť včas, v ten deň si môžete zobrať obed do obedára 1 x.) Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje)

4. PLATBA ZA STRAVU SA UHRÁDZA MESIAC VOPRED !!!

VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových       kategórií stravníkov je:

Deti MŠ Žiaci ZŠ: Dospelí stravníci:

Desiata:   0,28 €                   I. Stupeň 1,01 €                         Obed: 1,19 €

Obed:       0,68 €                 II. Stupeň 1,09 €

Olovrant: 0,23 €

-------------------

Spolu: 1,19 €

Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo : 1,20 €

č.účtu školskej jedálne : SK30 5600 0000 0070 3197 4002

Vždy do 5 teho dňa v mesiaci !!! Ak sa stravník odhlási ďalší mesiac sa mu preplatok odráta automaticky.

Každé dieťa obdrží koncom starého mesiaca informačný lístok so sumou, ktorú treba za obedy zaplatiť.
Informačné lístky rozdávajú triedni učitelia, Ak Vám dieťa lístok nedonesie na začiatku mesiaca prosím rodičov, aby zavolali na hore uvedené t.č.a riaditeľka školskej jedálne vám nadiktuje údaje potrebné na úhradu.

a /Najrýchlejší spôsob platby je uhrádzať obedy bezhotovostným prevodom na náš účet cez IB.

b /Rodič má možnosť si údaje z informačného lístka prepísať aj do poštovej poukážky a zaplatiť na pošte, pri tomto spôsobe platby žiadam rodičov o platenie do 1.  dňa v mesiaci pretože úhrady cez poštu nám nabehnú až o 5 až 6 dní!

c /TRVALÝ PRÍKAZ –  V banke treba zadať platbu do mesiaca máj , a potom sa telefonicky informovať o prípadných preplatkoch . Platba I. stupeň 20,00 € Platba II. stupeň 22,00 €,Platba MŠ 24,00 €

Pri všetkých platbách je nutné  uvádzať Variabilný symbol na identifikáciu platby

5. VRÁTENIE PREPLATKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK

Preplatky za obedy sa vracajú hlavne stravníkom, ktorý mali zadané trvalé príkazy a vznikol im preplatok, alebo na požiadanie rodiča o vrátenie preplatku. Ostatné preplatky zostávajú pri mene stravníka a budú mu automaticky odrátané v nasledujúcom školskom roku.

6. ODCHOD ZO ŠKOLY

Každý stravník, ktorý prechádza na inú školu je povinný osobne odhlásiť sa zo školskej jedálne, aby mu mohol byť vrátený preplatok, alebo aby sa vyrovnal prípadný NEDOPLATOK. za stravu..

7. KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

Z dôvodu koncoročnej uzávierky prosíme stravu uhradiť načas, do 5.6.2017, aby sa platba mohla zaregistrovať. Za porozumenie ďakujem

Strana 4 z 4

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.