Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam pre rodičov - začiatok šk. roka 2019/2020

E-mail Tlačiť PDF

Dôležitá zmena  na začiatku nového školského roka je dotácia na stravu pre deti základných škôl a MŠ - prípravný ročník. Dotácia je v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov účinného od 01.01.2019.  Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa / žiak  zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

Z toho dôvodu Vás čaká aj ďalšia zmena, čo sa týka dochádzky detí. Na chodbe školy je nainštalovaný terminál, cez ktorý si žiak priložením čipu označí účasť na vyučovaní a zároveň aj účasť na obede. Je nutné, aby si deti na čipy zvykli a používali ich od prvého dňa. Bez potvrdenia účasti žiaka na vyučovaní mu nebude pripravený obed. To znamená, že obedy budeme pripravovať len žiakom, ktorí sú ráno prihlásený cez terminál. V prípade, že dieťa bude na vyučovanie meškať ( napr. z dôvodu návštevy lekára a pod. ) je nutné túto skutočnosť nahlásiť  telefonicky do jedálne. t.č. 0907 772083

V prípade, že stravník nesplní podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti. t.j. zaplatením obeda v plnej cene.

Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem  musia byť na stravu prihlásený, musia mať vypísaný zápisný lístok a mať zakúpený čip.

Od 01.09.2019 sú v platnosti nové finančné pásma na nákup potravín:

Materská škola                          Žiaci  ZŠ                                   Dospelí stravníci

Desiata     0,36 €                       I. Stupeň       1,15 €                  Obed      1,33 €

Obed        0,85 €                       II. Stupeň      1,23 €

Olovrant   0,24 €

SPOLU      1,45 €

Dotácia 1,20 €  doplácanie je nasledovné: Za deti v MŠ - prípravný ročník dopláca 0,25 € na jeden obed / doplatok bude 25,00 € na 5 mesiacov šk. roka

Žiak II. stupňa dopláca na jeden obed 0,03 € / doplatok bude 6,00 € na školský rok

 

Posledná úprava Piatok, 30 August 2019 18:03

Oznam pre rodičov - začiatok šk.roka 2018/2019

E-mail Tlačiť PDF

Variť v školskej jedálni sa začína 03.09.2018. Žiaci aj zamestnanci, ktorí sa chcú v školskej jedálni stravovať sa na obedy musia prihlásiť. Každý stravník obdrží prihlášku a súhlas zákonného zástupcu na nový školský rok , ktoré obratom vyplnené a podpísané vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni. Prihlasovať na obedy je možné už od 28.08.2018. Kto bude chcieť obed od pondelka 03.09.2018 prosím nahlásiť ráno do 8:00 hod. Prváčikovia a stravníci , ktorí sa u nás ešte nestravovali si musia zakúpiť čip, cena čipu 2,00 € . Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka.

 

riaditeľka školskej jedálne.

Posledná úprava Utorok, 28 August 2018 06:18

Strana 1 z 2

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.