Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

ZMENY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 

Onedlho sa začne nový školský rok a s ním nás čaká niekoľko zmien. Asi najdôležitejšou bude dotácia na stravu pre deti základných škôl, kedy bude štát prispevať na jeden obed vo výške 1,20€. Podmienkou ale je, aby sa dieťa záčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed.

Z toho dôvodu nás čaká aj ďalšia zmena, čo sa týka dochádzky detí. Hneď v septembri by sa mal spustiť dochádzkový systém. Pri vstupoch do škôl budú nainštalované terminály, cez ktoré si dieťa priložením čipu označí účasť v škole, teda účasť na vyučovaní a v prípade, že je prihlásené aj na stravovanie, tak automaticky aj obed. Je nutné, aby si na tieto čipy zvykli a používali ich od prvého dňa, nakoľko bez potvrdenie účasti žiaka na vyučovaní by mu nebol pripravený obed. To znamená, že sa obedy budú pripravovať len žiakom, ktorí sú ráno prihlásení cez dochádzkový systém.V prípade, že dieťa bude na vyučovanie meškať /návšteva lekára..../ je nutné túto skutočnosť nahlásiť telefonicky čím skôr na tel.čísle 055/ 6422 495.

 

Aj naďalej platí, že dieťa/ žiak musí byť na stravovanie prihlásený, teda musí mať vypísaný zápisný lístok, a mať zakúpený čip, ktorý slúži  na prihlasovanie do dochádzky a sledovanie odobratej stravy. Bez zápisného lístka a funkčného čipu sa dieťa/ žiak nemôže stravovať v školskej jedálni.

 

V prípade, že ste na stravu doposiaľ Vaše dieťa neprihlásili, je možné tak urobiť od 19.8.2019 do konca prázdnin denne od 8.30 - 14.00 hod.

 

Od 1.9.2019 sú v platnosti nový finančné pásma na nákup potravín.

Stravné pre:

ŽIACI l. STUPŇA     1,15€ / dotácia na stravu je 1,20€, žiak nedopláca stravné/

ŽIACI ll. STUPŃA    1,23€ / dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca na jeden obed 0,03€, čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok/

DOSPELÍ STRAVNÍCI, CUDZÍ STRAVNÍCI, ZAMESTNANCI    1,33€ + 1,20€ réžijné náklady = 2,53€

 

Diétne stravovanie pre:

ŽIACI l. STUPŇA     1,38€ /dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca 0,18€ na jeden obed/

ŽIACI ll. STUPŃA    1,48€ /dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca 0,28€ na jeden obed/

 

                           Prajem Vám ešte krásný zvyšok prázdnin a tešíme sa na Vás v septembri :) 

                                                                                                         

 

Dôležité oznamy pre stravníkov

Odhlasovanie z obedov na 27.6.2019 a 28.6.2019  bude možné len do stredy 26.6.2019 do 14.00 hod. z dôvodu koncoročnej uzávierky.

V posledný deň školského roka, t.j. piatok, 28.6.2019 sa obedy vydávajú v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Prosíme stravníkov, ktorí ešte neodovzdali zápisný lístok na nový školský rok, aby tak urobili čím skôr a odovzdali ho administratívnej pracovníčke ŠJ.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým krásne prázdniny :)

                                                                      wink

 

 

 

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Začiatok výdaja obedov je dňa 3.9.2019 / prvý deň sa nevarí/

►Prihlasovanie na stravu žiakov, ktorí už jedáleň navštevovali:

- koncom mája obdržia všetky detí, ktoré sa už momentálne v jedálni stravujú šek na úhradu stravy za mesiac jún. Spolu so šekom dostanú aj Zápisný lístok na stravovanie na školský rok 2019/2020. Je nutné tento lístok vypísať a obratom vrátiť administratívnej pracovníčke najenskôr do 21.6.2019. 

►Prihlasovanie na stravu žiakov, ktorí sa doposiaľ v jedálni nestravovali:

- v prípade, že sa žiak ešte v jedálni nestravoval, je nutné vyzdvihnúť u administratívnej pracovníčky Zápisný lístok spolu so Súhlasom na spracovanie údajov. Tiež je potrebné zakúpiť si čip v hodnote 1€. Po vyplnení obratom vrátiť administratívnej pracovníčke najneskôr do 26.6.2019

 

BEZ RIADNE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY A FUNKČNÉHO ČIPU NIE JE MOŽNÉ STRAVU ODOBERAŤ!

Prosím, prečítať si aj nižšie popísané všeobecné informácie - pravidlá, ktoré budú platiť od 1.9.2019

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - "OBEDY ZADARMO"

V § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov znie:

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti -  vyučovania    

v základnej škole a odobralo stravu. */ v prípade diéty je nutný doplatok od rodiča ,zákonného zástupcu /.

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka a zakúpením čipu. (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania). Pre neprihlásenédeti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Stravu nie je možné poskytnúť v prípade, ak dieťa nebude prítomné na vyučovaní celý deň.    

   V prípade, že sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole je povinný sa zo stravy odhlásiť , alebo prihlásiť  /ak príde do školy neskôr po 8.00 hod. napr. návšteva u lekára /

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné ráno do 8.00 alebo 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Stravník je povinný pri odobraní obeda  používať číp. / predaj čipov má na starosti  admin. prac. ŠJ /.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy  a zaväzuje sa odhlásiť svoje dieťa aj pri odchode- prestupe na inú školu.!!! V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Pár informácií týkajúcich sa stravovania na konci školského roka:

Poprosíme:

- dodržať termín úhrady stravného podľa VZN mesta Košice č.103 do 5.6.2019

- zrušiť trvalé príkazy na úhradu stravy - od mesiaca sepember bude poskytnutá štátna dotácia /"obedy zdarma"/ na stravu pre všetky deti ZŠ. Preplatky budú zasielané bankovým prevodom počas prázdnin

- obedy z posledných dvoch dní t.j.27.6. a 28.6. odhlasovať najneskôr do 26.6.2019 do 14.00 hod. kvôli uzávierke a objednávkam surovín 

 -odchod prípadne prestup na inú školu nahlásiť administratívnej pracovníčke

 

VZN - Všeobecné záväzné nariadenie

Zmena VZN č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. rokovaní dňa 19. septembra 2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

Čítať celý článok...

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Prvý deň nástupu do školy sa strava nepodáva, ale prihlásiť na obedy sa môžete aj telefonicky a to aj posledný týždeň v mesiaci august, aby sa predišlo dlhému čakaniu ./ týka sa to starých stravníkov, ktorí sú už v našej ŠJ zaregistrovaní a majú svoj vlastný číp./ Noví stravníci, žiaci prvých ročníkov, musia sa prihlásiť osobne u administratívnej prac.

Čítať celý článok...

Strana 2 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.