Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

VZN - Všeobecné záväzné nariadenie

Zmena VZN č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. rokovaní dňa 19. septembra 2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

Čítať celý článok...

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Prvý deň nástupu do školy sa strava nepodáva, ale prihlásiť na obedy sa môžete aj telefonicky a to aj posledný týždeň v mesiaci august, aby sa predišlo dlhému čakaniu ./ týka sa to starých stravníkov, ktorí sú už v našej ŠJ zaregistrovaní a majú svoj vlastný číp./ Noví stravníci, žiaci prvých ročníkov, musia sa prihlásiť osobne u administratívnej prac.

Čítať celý článok...

Strana 2 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.