Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠJ BERNOLÁKOVA č.16 KOŠICE

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Prvý deň nástupu do školy sa strava nepodáva, ale prihlásiť na obedy sa môžete aj telefonicky a to aj posledný týždeň v mesiaci august, aby sa predišlo dlhému čakaniu ./ týka sa to starých stravníkov, ktorí sú už v našej ŠJ zaregistrovaní a majú svoj vlastný číp./ Noví stravníci, žiaci prvých ročníkov, musia sa prihlásiť osobne u administratívnej prac.


2. PRIHLÁŠKA
Každý stravník obdrží prihlášku na nový školský rok, vyplní ju a odovzdá admin. prac. Ak niekto číp nemá zakúpi si ho . Pri strate čípu sa musí vyplatiť jeho plná suma , ktorá sa mení podľa nákupu.

3. ODLASOVANIE ZO STRAVY
Odhlásiť stravu je možné 24 hod. vopred, alebo skôr v prípade ŠvP, výlety,dovolenky v prípade choroby do 8.00 hod. ráno č.tel. 64 22 495  (ak ste stravu nestihli odhlásiť včas, v ten deň si môžete zobrať obed do obedára 1 x.) Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje)

4. Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred !!!
Vždy do 5 teho dňa v mesiaci !!! Ak sa stravník odhlási ďalši mesiac sa mu preplatok odráta automaticky. Spôsob platby
a) POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Šeky sa tlačia koncom starého mesiaca , úhrada do 5 -teho dňa v mesiaci. ZŠ sv. CaM šeky rozdávajú triedni učitelia, v prípade choroby si žiaci musia vybrať šek osobne u administratívnej prac. ŠJ po chorobe. ZŠ-št. Bernolákova č.16 Pre ročníky 1 - 2 šeky sa rozdávajú v ŠKD Žiaci vyšších ročníkov si chodia po šeky osobne !!! Ak Vám dieťa šek nedonesie na začiatku mesiaca prosím rodičov, aby vybrali šek osobne v ŠJ , alebo zavolali administrat.prac.ŠJ .
b) INTERNET BANKING
Každý obdrží šek tým istým spôsobom ako v bode a) č. účtu:  SK85 5600 0000 0005 0360 5001  VS - je nutné vyplniť je to číslo triedy stravníka Poznámka: je nutné do nej napísať priezvisko dieťaťa nie rodiča!!! ( sú prípady kedy sa rodič volá inak ako dieťa a potom je ťažké zistiť komu platba patrí )
c) TRVALÝ PRÍKAZ - sporožíro V banke treba zadať platbu do mesiaca máj , a potom sa telefonicky informovať o prípadných preplatkoch . Platba I. stupeň 20,00 € Platba II. stupeň 22,00 €. 

5. VRÁTENIE PREPLATKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK
Žiaci 9 - tych ročníkov obdržia návratku ,ktorá je určená pre rodičov, aby doplnili číslo účtu , na ktorý bude vrátená suma za stravu , z ktorej sa deti odhlasovali v mesiaci jún. Ostatným preplatky zostávajú na ďalší školský rok,alebo po dohovore s administratívnou prac. ŠJ budú vrátené na účet stravníka.

6. ODCHOD ZO ŠKOLY
Každý stravník, ktorý prechádza na inú školu je povinný osobne odhlásiť sa zo školskej jedálne, aby mu mohol byť vrátený preplatok, alebo aby sa vyrovnal prípadný NEDOPLATOK. za stravu..

7. KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
Z dôvodu koncoročnej uzávierky prosíme stravu uhradiť načas, do 5.12.2016 a preukázať platbu ústrižkom a zaplatení , aby sa platba mohla zaregisrovať / na výpis z banky sa čaka týždeň /, a z tohto dôvodu môže vzniknúť problém, že číp Vám bude svietiť na červeno. Za porozumenie ďakujem.

 

 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.