Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

USMERNENIE MESTA KOŠICE K "OBEDOM ZADARMO"

Výňatok z Usmernenia mesta Košice zo dňa 16.4.2019 k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, k "obedom zadarmo"

 

Prihlasovania a odhlasovanie dieťaťa na stravu

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania prostredníctvom zápisného lístka rovnakým spôsobom ako doteraz.

Odporúča sa riaditeľom škôl zabezpečiť dochádzkový systém žiakov pre kontrolu, či žiak prihlásený na obed má označený príchod do školy, t.j. účasť na vyučovaní.

V prípade, že dieťa príde na vyučovací proces neskôr /napr. návšteva lekára/ zákonny zástupca je povinný neskorší príchod nahlásiť  vedúcej jedálne, aby mu pripravili obed. Neoznámený neskorší príchod na vyučovací proces a neoznačený príchod v systéme dochádzky za bude považovať za neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní a obed sa pre neho nepripraví.

Ak žiak ráno príde na vyučovanie, bude prihlásený na obed, avšak počas výchovno - vzdelávacej činnosti mu zdravtné dôvody nedovolia zotrvať naďalej v škole, zákonný zástupca môže dieťaťu obed odobrať. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie. Pri obede sa musím zákonný zástupca taktiež prihlásiť čipom.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutnie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti a bude sa mu účtovať hodnota stravy v plnej výške za každý neodhlásený deň. 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.