Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Začiatok výdaja obedov je dňa 3.9.2019 / prvý deň sa nevarí/

►Prihlasovanie na stravu žiakov, ktorí už jedáleň navštevovali:

- koncom mája obdržia všetky detí, ktoré sa už momentálne v jedálni stravujú šek na úhradu stravy za mesiac jún. Spolu so šekom dostanú aj Zápisný lístok na stravovanie na školský rok 2019/2020. Je nutné tento lístok vypísať a obratom vrátiť administratívnej pracovníčke najenskôr do 21.6.2019. 

►Prihlasovanie na stravu žiakov, ktorí sa doposiaľ v jedálni nestravovali:

- v prípade, že sa žiak ešte v jedálni nestravoval, je nutné vyzdvihnúť u administratívnej pracovníčky Zápisný lístok spolu so Súhlasom na spracovanie údajov. Tiež je potrebné zakúpiť si čip v hodnote 1€. Po vyplnení obratom vrátiť administratívnej pracovníčke najneskôr do 26.6.2019

 

BEZ RIADNE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY A FUNKČNÉHO ČIPU NIE JE MOŽNÉ STRAVU ODOBERAŤ!

Prosím, prečítať si aj nižšie popísané všeobecné informácie - pravidlá, ktoré budú platiť od 1.9.2019

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - "OBEDY ZADARMO"

V § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov znie:

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti -  vyučovania    

v základnej škole a odobralo stravu. */ v prípade diéty je nutný doplatok od rodiča ,zákonného zástupcu /.

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka a zakúpením čipu. (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania). Pre neprihlásenédeti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Stravu nie je možné poskytnúť v prípade, ak dieťa nebude prítomné na vyučovaní celý deň.    

   V prípade, že sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole je povinný sa zo stravy odhlásiť , alebo prihlásiť  /ak príde do školy neskôr po 8.00 hod. napr. návšteva u lekára /

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné ráno do 8.00 alebo 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Stravník je povinný pri odobraní obeda  používať číp. / predaj čipov má na starosti  admin. prac. ŠJ /.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy  a zaväzuje sa odhlásiť svoje dieťa aj pri odchode- prestupe na inú školu.!!! V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.